პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

Main Image
წინამდებარე წერილობითი თანხმობით მე, როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სუბიექტი უფლებამოსილებას ვანიჭებ შპს „თეგეტა თრაქ ენდ ბასს“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 206239729; იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, დავით ღმაშენებლის ხეივანი, N 129; შემდგომში - „კომპანია“) დაამუშავოს ჩემი პერსონალური მონაცემები, კერძოდ, სახელი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით. ამასთან, კომპანიას ვანიჭებ უფლებას, რომ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის გამოიყენოს კომუნიკაციის ნებისმიერი ფორმა ჩემ მიერ მისთვის მიწოდებული საკონტაქტო მონაცემების გამოყენებით, მათ შორის, გამომიგზავნოს შეტყობინება ჩემ მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ან განახორციელოს სატელეფონო კომუნიკაცია. აღნიშნული უფლებამოსილება კომპანიას ენიჭება მისი შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტაციით განსაზღვრული ვადით ან იმ ვადამდე, სანამ ჩემი მხრიდან არ მოხდება სხვაგვარი მითითება წინამდებარე დოკუმენტითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.

დადასტურების ღილაკზე დაჭერით ვადასტურებ, რომ ინფორმირებული ვარ ჩემი უფლებების, კერძოდ, შპს „თეგეტა თრაქ ენდ ბასისგან“ პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე ინფორმაციის გამოთხოვის, მონაცემთა გასწორების, განახლების, დამატების, დაბლოკვის, წაშლის, განადგურების ან მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტის შესახებ.

სერვისზე რეზერვაცია

ფილიალები

032 226 44 47

phone number
Loading...